Voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Tina's pedicure en de cliënt/opdrachtgever waarop Tina's pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Tina's pedicure 

2.1. De GVV (gespecialiseerde voetverzorger) zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de GVV worden verteld.

2.3. Tina's pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. De GVV zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Tina's pedicure melden.

3.2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Tina's pedicure 60 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken aanwezig is op het afgesproken adres mag GVV de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt op het afgesproken adres, mag de GVV de gehele afspraak annuleren en toch 60% van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2  houden. indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.6 Ambulante afspraken kunnen op elk moment door de GVV gewijzigd worden wegens onvoorziene omstandigheden.

4. Persoonsgegevens en Privacy

4.1. De cliënt voorziet de GVV bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de GVV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

4.2. De GVV neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

4.3. De GVV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de GVV verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

5.1. Tina"s pedicure vermeldt prijzen van de behandelingen op de website.

5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

5.3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met payconiq te voldoen.

5.5. Als de betaling niet contant/payconiq is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Tina's pedicure aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de pedicuresalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Tina's pedicure verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

5.6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Tina's pedicure gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

5.7 Facturen worden enkel digitaal verstuurd. Indien de ontvanger dit weigert, worden er handeling en port kosten aangerekend. Dit bedrag ligt vast op 5€ per factuur.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Tina's pedicure is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de GVV is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Tina's pedicure versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2. Tina's pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

7. Klachten

7.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Tina's pedicure 

7.2. Tina's pedicure moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Tina's pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Tina's pedicure het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

7.5. Indien Tina's pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Pedicurebranche.

8. Garantie

8.1. TIna's pedicure geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

8.2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

8.3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de GVV over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

8.4. De cliënt andere producten dan door de GVV geadviseerde producten heeft gebruikt.

8.5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

8.6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

8.7. De cliënt de producten niet volgens het advies van GVV heeft gebruikt.

8.8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en Diefstal

9.1. Tina's pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

9.2. Tina's pedicure meldt diefstal, geweld altijd bij de politie.

10. Behoorlijk Gedrag

10.1. De cliënt behoort zich te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de GVV het recht de cliënt de behandeling te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3. Tina's pedicure werkt volgens de hygiëne regels van de code van gespecialiseerde voetverzorgers.

10.4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

11.1. Op elke overeenkomst tussen Tina's pedicure en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

11.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Tina's pedicure(tinaspedicure.be).

11.3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

September 2022 versie 1.0